Kişisel Verilerin Korunması

Kuvars Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (“Şirketimiz”“Kuvars”) olarak, resmi internet sitemiz olan https://www.ksrb.com.tr adresini (“Site“) ziyaret ettiğinizde, Kuvars’dan sigortacılık ürünü satın aldığınızda ya da sigortacılık ürünü satın almak için Kuvars’a başvurduğunuzda ve/veya Kuvars’ın sigortacılık faaliyetleri kapsamında gerekmesi durumunda, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (birlikte “KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu KVK Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Kuvars olarak veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, Kuvars’dan herhangi bir yolla sigortacılık ürünü satın aldığınızda ya da sigortacılık ürünü satın almak için Kuvars’a herhangi bir yolla başvurduğunuzda ya da Site’yi ziyaret ettiğinizde ve/veya Kuvars’ın sigortacılık faaliyetleri kapsamında gerekmesi durumunda, bildirilen işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK madde 4′teki ilkeler kapsamında işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz ve işlenme amaçlarına ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, bildirilen işlenme amaçları doğrultusunda, doğrudan sizlerden, ya da Kuvars ile paylaşılmasına izin verdiğiniz aile bireyi, vekil, işveren gibi üçüncü kişilerden; sağlık poliçeniz kapsamındaki sağlık verileriniz Kuvars’a yetki verilmesi halinde sağlık poliçesi ile bağlantılı önceki sigorta şirketlerinizden, tedavi aldığınız sağlık sunucularından, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi sigortacılık mevzuatında belirtilen kurum ve kuruluşlardan, elektronik ya da elektronik olmayan yollarla, sözlü veya yazılı olarak elde edilmektedir. Kuvars, anılan kişisel verilerinizi, sözleşme/poliçelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması; hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ya da ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kuvars’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak KVKK madde 5/2 ve açık rıza vermeniz halinde sağlık verilerinizi KVKK madde 6/2 kapsamında işlemektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kuvars tarafından, kişisel verilerinizi işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla ve (2). maddede anılan hukuki sebeplere dayalı olarak yurt içi tedarikçiler (aktüerler, eksperler, asistans hizmet şirketleri, bilgi teknoloji hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti firmaları, danışmanlar vb), iş ortakları (sigorta şirketleri,reasürörler, acente vb), yetkili kurum kuruluşlar (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) vb.) ve diğer 3. kişilere (diğer sigorta şirketleri, sigorta ettiren kişi/kurum vb) aktarılmaktadır.

4. Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda belirtilen haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu ’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda KVKK’da belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.